Aktuálnymi problémami a víziami slovenského národnostného života v Srbsku sa Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, zaoberal počas úvodného dňa týždňovej pracovnej návštevy v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v srbskej Vojvodine v programe, ktorý sa v pondelok 12. apríla 2021 odvíjal v Novom Sade. Po predpoludňajšom rokovaní s veľvyslancom SR Fedorom Rosochom na ZÚ v Belehrade a presune do Nového Sadu – inštitucionálneho, politicko-spoločenského a kultúrno-duchovného centra Vojvodiny, ho na pôde Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) prijala jeho predsedníčka Libuška Lakatošová.

V debate, na ktorej sa zúčastnil aj  Igor Vencel, zástupca veľvyslanca SR v Srbsku, informovala L. Lakatošová predsedu ÚSŽZ o neľahkom období a problémoch, ktorým musí čeliť slovenská národnostná menšina vo Vojvodine. Už druhý rok ich sťažuje koronavírusová pandemická situácia, ktorá ešte viac skomplikovala ekonomickú situáciu v celej krajine. Aj pod týmto tlakom i pod vplyvom ďalších faktorov, žiaľ, možno sledovať už po niekoľko rokov ubúdanie počtu Slovákov v Srbsku. Napriek tomu, čeliac aj mnohým názorovým rozdielom na spoločný postup v prospech „slovenskej veci“ v Srbsku už vo vnútri samotnej slovenskej menšiny, sa NRSNM snaží presadzovať v rámci konsenzu kľúčových inštitúcií Slovákov v Srbsku zásadné aspekty jej rozvoja. Týka sa to najmä vzdelávania detí a mládeže v slovenskom jazyku v systéme základného a stredného školstva, ochrany kultúrneho a duchovného dedičstva, podpore duchovného života, najmä však v kontexte rozvoja autentickej mnohovrstevnej slovenskej kultúry v tvorivých aktivitách vojvodinských Slovákov.

Významným krokom na uskutočnenie predsavzatí, ktoré sa javia ako fundament pre nové výzvy ako stmeliť slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku a v dialógu s domovskou krajinou jej napomôcť k znovunadobudnutiu jej vážnosti a dodať jej sebavedomie, bude aj výstavba budúceho Slovenského strediska, ktoré sa stane v Novom Sade inštitucionálnym a spoločensko-kultúrnym centrom Slovákov v Srbsku. O pôdoryse a aktuálnom stave v prípravnej fázy uskutočnenia významného investičného projektu, na ktorom sa prostredníctvom ÚSŽZ finančnej podieľa Slovenská republika, rokoval Milan Ján Pilip následne na pôde  Biskupského úradu Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Srbsku v Novom Sade. Na stretnutí, z ktorého vzišli mnohé sľubné a užitočné impulzy, sa k téme, okrem hostiteľa – biskupa SECAV Jaroslava Javorníka, vyjadrili aj Libuška Lakatošová, evanjelický farár Vladimír Obšust, ako aj Vierka Marčoková Cerovská, predsedníčka Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika v Novom Sade. Následne sa po rokovaní všetci zúčastnení odobrali aj na obhliadku budovy, na mieste ktorej po výstavbe a rekonštrukcii vzniknú priestory Slovenského strediska.

V závere prvého pracovného dňa svojej návštevy krajanov v Srbsku zotrval v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, kde mu jeho súčasný riaditeľ Vladimír Francisty priblížil aktivity ústavu, prispievajúceho k dôležitej prezentácii kultúry i vedeckej činnosti Slovákov v Srbsku v tejto oblasti. Ani riaditeľ ÚKVS neobišiel problematiku ekonomického zabezpečenia činnosti ústavu, ako aj nevyhovujúce stiesnené priestory, pohlcujúce nemalú časť financií na prenájom v budove. A tak aj ÚKVS slovami jeho riaditeľa víta výstavbu jednotného inštitucionálneho a spoločensko-kultúrneho centra pre celú slovenskú komunitu v Srbsku. V. Francisty zároveň priblížil aktuálnu výstavu v priestoroch ÚKVS, ktorá je zameraná na výtvarnú tvorbu Miroslava Hraška, ktorý patrí do radov mladšej generácie insitných maliarov vo Vojvodine.