Trúchlivú zvesť nám poslala Janka Haluková, presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v Českej republike. V jej maili, ktorý adresovala Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o. i. píše: „Aj v našom Slovenskom evanjelickom zbore veru smútime, lebo vo štvrtok 13. mája 2021 umrel náš bývalý zborový dozorca doc. MUDr. Miloslav Hroboň, CSc., ktorý bol aj predsedom Spoločnosti Jána Kollára v ČR. Iste si na neho spomínate aj v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, keď ste mu pri 70. výročí založenia nášho cirkevného zboru odovzdávali vyznamenanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Mal 81 rokov a, žiaľ, ťažkú formu Parkinsonovej choroby, veľmi progresívnu.  V našich srdciach a pamäti zostáva okrem služby Pánu aj ako vynikajúci uznávaný lekár a hlavne dobrý človek.“

Svoju úprimnú sústrasť vyjadruje rodine, najbližším a priateľom vzácneho a príkladného človeka aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Z nekrológu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Pán Boh si k sebe 13. mája 2021 vo veku 81 rokov povolal Miloslava Hroboňa. Ako oznamuje v nekrológu za zosnulým portál Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, spolubrat Miloslav Hroboň „bol milujúcim otcom a výborným lekárom, ktorý ochotne pomáhal každému, kto sa na neho obrátil. V minulosti zastával funkciu dozorcu Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe a tiež bol predsedom spoločnosti Janka Kollára. V mene predsedníctva ECAV vyjadrujeme celej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť! Nech všetkých smútiacich naplní pokojom a nádejou náš nebeský Otec.  Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Ž 62, 6

Kto bol doc. MUDr. Miloslav Hroboň, CSc.

Lekársku fakultu UK v Prahe absolvoval v roku 1967, kedy nastúpil na ORL fakultu terajšej Všeobecnej fakultnej nemocnice 1. lekárskej fakulty UK. Zaoberal sa najmä problematikou ochorenia uší, hlavne rekonštrukčnou chirurgiou stredného ucha. Venoval sa aj výučbe študentov, publikoval viac ako 40 odborných prác a predniesol viac ako 80 prednášok na domácich aj zahraničných vedeckých konferenciách.