Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) dáva do pozornosti žiadateľov o vydanie osvedčenia, že podmienkou vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „osvedčenie“), je okrem iného, preukázanie národného povedomia žiadateľa o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadateľ“).

V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, a ak taká nie je, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ.“

Na preukázanie národného povedomia (§ 7 ods. 4 zákona) môžu žiadatelia, okrem vyššie uvedeného, predložiť aj potvrdenie o návšteve školy s vyučovacím jazykom slovenským, ktorého tlačivo je dostupné TU (vo formáte .doc)

Úrad upozorňuje žiadateľov o vydanie osvedčenia zo Srbska, že ako dokument preukazujúci národné povedomie žiadateľa nebude až do odvolania akceptovať písomné svedectvá vydané Maticou slovenskou v Srbsku so sídlom v Báčskom Petrovci.


Všetky informácie k podávaniu žiadostí o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí nájdete na našom webe v sekcii Osvedčenia, konkrétne na odkaze:
https://www.uszz.sk/podmienky-na-vydanie-osvedcenia-2/

Ďalšie praktické informácie sú k dispozícii na:
https://www.uszz.sk/podmienky-na-vydanie-osvedcenia