Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dáva do pozornosti žiadateľom o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí „Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“(§ 131k zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

 

  • Všetky udelené prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, zostávajú v platnosti do dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. 

Príklad: platnosť povolenia uvedená na „kartičke“ povolenie na pobyt uplynie napr. 29. 04. 2022, mimoriadna situácia bude odvolaná napr. 30. 06. 2022, platnosť povolenia na pobyt sa v uvedenom prípade automaticky predĺži do 30. 08. 2022.

 

  • V súvislosti s vyššie uvedeným predĺžením platnosti pobytu, ak je to potrebné na vykonávanie účelu pobytu, vydá policajný útvar so súhlasom ministerstva vnútra na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom.

Príklad: vodiči medzinárodnej hromadnej dopravy, ktorým bez platného dokladu o pobyte nemôže Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydať osvedčenie vodiča, ktoré je jednou z podmienok na vykonávanie ich povolania.