Delegácia ÚSŽZ na čele s predsedom Milanom Jánom Pilipom navštívila v dňoch 5. až 15. júna 2022 viaceré komunity Slovákov žijúcich v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku a vo Francúzsku. V týchto krajinách funguje viacero veľmi aktívnych krajanských spolkov a víkendových škôl, napriek tomu z nich prichádza len nepatrná časť žiadostí o dotáciu. Úrad tak okrem spoznania stavu týchto komunít informoval ich členov o možnostiach podpory a vyjadril vďaku za ich činnosť.

V navštívených krajinách pôsobí množstvo Slovákov v medzinárodných inštitúciách a ustanovizniach Európskej únie. To ovplyvňuje aj podobu ich krajanskej činnosti, keďže mnohí tu pôsobia dočasne, iní návrat na Slovensko neplánujú. Väčší záujem o zapájanie sa do slovenského zahraničného života majú najmä slovenskí rodičia s malými deťmi. Stretnutia krajanov sa nezriedka spájajú s rodinnými aktivitami, aby svojim deťom sprostredkovali vzťah k Slovensku, jazyk, slovenské zvyky a spôsob života. Práve v týchto oblastiach ponúka ÚSŽZ podporu.

NEMECKO
Vo Frankfurte sa delegácia ÚSŽZ stretla s veľmi aktívnym farárom Jurajom Sabadošom a farníkmi Slovenskej katolíckej misie, ďalšími krajanmi a s honorárnym konzulom Imrichom Donathom. Predmetom diskusie bola podpora činnosti dotáciami úradu, krajania poskytli dôležitú spätnú väzbu na dotačný systém aj komunikáciu s ÚSŽZ. Úrad i na základe tohto stretnutia plánuje proaktívnejšie komunikovať so slovenskými komunitami v zahraničí.
Navštívili sme tiež Slovenskú školu Rhein Main, ktorá vznikla popri Českej škole Rhein Main na okraji Frankfurtu a navštevujú ju slovenské deti zo širokého okolia. Vedenie školy sa významne venuje osvete o viacjazyčnej výchove, usporadúva konferencie a kurzy pre vyučujúcich aj rodičov, dokonca ponúka školám na Slovensku pomoc s integráciou detí, ktoré sa vrátia na Slovensko z cudzojazyčného prostredia. Aj z toho dôvodu sa vyučujúce živo zaujímajú o možnosti akreditácie svojej školy a potrebných rekvalifikácií pre vyučujúcich, aby uľahčili prístup svojim žiakom k rozdielovým skúškam na Slovensku. Tieto skutočnosti bude Úrad cez svoju školskú komisiu aj pracovné skupiny komunikovať s ministerstvom školstva SR a plánuje takúto formálnu podporu slovenských vzdelávacích centier v zahraničí zahnúť aj do akčného plánu novej Koncepcie starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí.
Delegácia ÚSŽZ navštívila aj aktívnych Slovákov a Slovenky v nemeckom bundeslande Sasko. V Drážďanoch nás informovali o svojich aktivitách, ktoré Slovensko prostredníctvom úradu podporuje. Okrem stretnutí na kultúrnej báze tu tiež funguje víkendová škola pre slovenské deti, pre ktorú sa hľadajú vhodné priestory. Množstvo aktivít je tu zameraných najmä na deti, ide o krúžkovú činnosť vo forme folklórneho súboru, tvorivých dielní, kurzov tradičných remesiel, atď. Po vzore českej komunity majú aj Slováci záujem vytvoriť slovenské oddelenie v drážďanskej mestskej knižnici.

LUXEMBURSKO
Jeden z najaktívnejších spolkov v tomto regióne je SLUX, spolok Slovákov v Luxembursku. Na stretnutí sa rozoberala doterajšia podpora činnosti spolku, čo komunita plánuje a čím žije v súčasnosti. Delegácia sa zaujímala aj o názory krajanov na prípadný návrat na Slovensko. Spolok ocenil, že sa úrad začína viac zaujímať o novú diaspóru a špecifické potreby krajanov, ktorí emigrovali v posledných 20-30 rokoch. Slovákom v Luxembrusku nechýba len komunitný priestor, ale aj vlastný zastupiteľský úrad, keďže najbližšie im slúži až Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bruseli.

FRANCÚZSKO
Vo Francúzsku máme komunity Slovákov vo viacerých mestách. Navštívili sme Paríž, kde máme až dve slovenské víkendové školy a tiež katolícku misiu pod vedením Imricha Tótha. V Parížskych slovenských komunitách sa angažovalo množstvo aktívnych krajanov, ich počet však po pandémii klesol a nabieha do starých koľají len veľmi ťažko. Mnohé z týchto projektov poberali a poberajú podporu od ÚSŽZ. S veľvyslancom SR vo Francúzsku Igorom Slobodníkom sme veľmi podrobne diskutovali o nastavení ďalšieho smerovania štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom v západnej Európe, z ktorých mnohí patria do skupiny, ktorú nazývame nová diaspóra.

BELGICKO
Brusel je sídlo medzinárodných inštitúcií a hlavným mestom Európskej únie, mnohí Slováci pôsobia (aj) v týchto ustanovizniach. Niektorí dočasne, iní návrat domov neplánujú, obe skupiny sa však stretávajú s ostatnými krajanmi a snažia sa udržať vzťah k Slovensku aj u svojich detí. Aj týmto spolkom smeruje podpora ÚSŽZ. V Belgicku pôsobí aj Slovenská katolícka misia na čele s kaplánom p. Sitárom, ktorý prijal delegáciu ÚSŽZ a predstavil činnosť misie. Počas stretnutia na Zastupiteľskom úrade v Bruseli vyjadrili prítomní krajania potrebu zriadiť slovenský dom v Bruseli, kde by mohli zastrešiť svoje aktivity a reprezentovať Slovensko.

HOLANDSKO
Podobná situácia je aj v Holandsku. Haag je tiež mestom, kde sídli množstvo medzinárodných inštitúcií (najmä justičných). Slováci v Holandsku však žijú vo viacerych mestách, v Amsterdame je aj víkendová škola pre deti. Združujú sa viac na sociálnych sieťach než v kamenných spolkoch. Veľvyslanec SR v Holandsku Juraj Macháč nás informoval o živote krajanov z pohľadu ambasády a o konzulárnej agende. Úrad si dal za cieľ informovať krajanov (nielen) v Holandsku o možnostiach podpory. Krajania v Holandsku sú mnohí veriaci, navrhli vytvorenie Slovenskej katolíckej misie aj v tejto krajine. Úrad bude o tejto požiadavke diskutovať s predstaviteľmi slovenskej Rímskokatolíckej cirkvi.

Slováci v krajinách západnej Európy predstavujú potenciál pre Slovensko. S tým počíta aj vládou schválená Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Špecifické ťažkosti týchto krajanských komunít, najmä nedostatok vhodných priestorov na činnosť, snaha o väčšiu spoluprácu so Slovenskom, podpora viacjazyčnosti detí. Úlohou Slovenskej republiky je zachovať u nich, ale najmä u ich detí vzťah k Slovensku, a to prostredníctvom udržania ich jazyka a národného povedomia. Preto podporujeme nielen kultúrne spolky a katolíckej misie, ale najmä vzdelávacie centrá – víkendové školy pre deti.

 

Foto: archív ÚSŽZ