V dňoch 28. a 29. októbra 2022 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) organizoval stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022. Ide o najvýznamnejšie fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia slovenských krajanských komunít z celého sveta, osobnosti slovenského zahraničia, aktívni priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí a predstavitelia  štátnych orgánov Slovenskej republiky, aby spolu prediskutovali problémy krajanského života, aby sa Slováci žijúci v zahraničí nielen pochválili s výsledkami svojej činnosti, ale aj informovali o problémoch, ktorým pri tom čelia. Spoločne sa hľadajú riešenia problémov a cesty, ako môže Slovenská republika podporiť aktivity krajanov smerované na uchovávanie a rozvoj slovenskosti, slovenskej kultúry, zvykov a jazyka.

Deň pred konaním samotnej stálej konferencie, 27. októbra, sa konalo zasadnutie Školskej komisie – sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Je to poradný orgán ÚSŽZ pre oblasť školstva, konkrétne pre školstvo v krajinách, kde sú Slováci uznaní ako autochtónna národnostná menšina a majú zriadenú určitú oficiálnu štátnu štruktúru v oblasti školstva.  Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia škôl s vyučovacím jazykom slovenským alebo s vyučovaním slovenského jazyka z Rumunska, Srbska, Maďarska, Ukrajiny, Chorvátska, ÚSŽZ a Ministerstva školstva, mládeže, výchovy a športu SR.

V predvečer stálej konferencie mali účastníci možnosť vidieť hudobno-tanečný program Obrazy z Dolnej zeme v podaní UFS Mladosť z Banskej Bystrice. Predstavenie vyvolalo vlnu emócií a hlboko zasiahlo hlavne tých Slovákov z Dolnej zeme, ktorí našli svoj nový domov na Slovensku a teraz na javisku videli kaleidoskop historických udalostí, ktoré ich priviedli k životu, ktorý žijú v súčasnosti.

Vlastná konferencia sa konala v dňoch 28. a 29. októbra 2022. Konferencie sa zúčastnilo takmer 80 účastníkov zo 17 krajín a zo Slovenska a približne 40 hostí. Záštitu nad konferenciou prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer. Účastníkov konferencie pozdravil jeho menom štátny tajomník ministerstva Andrej Stančík. Účastníkom konferencie sa prihovorili s pozdravným príhovorom aj Iveta Galbavá, poradkyňa predsedu vlády SR pre oblasť krajanov, Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie ECAV, Maroš Smolec, správca Matice slovenskej a Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí.

Konferencia bola tematicky zameraná na implementáciu Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026. Zámerom ÚSŽZ bolo získať kvalifikované podnety od krajanských komunít, ktoré by sa zapracovali vo forme úloh pre jednotlivé ministerstvá a štátne inštitúcie vo vykonávacom pláne ku Koncepcii. Z uznesenia vlády SR č.387 z 8.júna 2022, ktorým bola Koncepcia schválená, totiž vyplýva predsedovi ÚSŽZ v spolupráci so zainteresovanými ministerstvami úloha pripraviť do konca novembra 2022 vykonávací plán  k vecnému plneniu koncepcie.

V úvode si účastníci konferencie vypočuli Daniela Straku z Úradu vlády SR, ktorý informoval o zámere výzvy Úradu vlády na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou v rámci Plánu obnovy. Výzva bude zameraná na projekty v sume od 2 000 eur do 10 000 eur v celkovej sume 1 000 000 eur.

V rámci konferencie odznelo celkovo 31 príspevkov. Viaceré sa venovali priamo problematike implementácie koncepcie do života a nastoľovania problémov, príp. aj návrhov ich riešenia. Časť príspevkov mala informačný charakter oboznamujúc účastníkov konferencie o činnosti tej ktorej komunity a z popisu problémov, ktorým jednotlivé slovenské komunity čelia, vyplynuli viaceré námety pre zadefinovanie úloh do vykonávacieho plánu koncepcie.

Zborník je prístupný v .pdf verzii TU:
ZBORNÍK Stála konferencia ÚSŽZ Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

O kultúrny program po prezentácii príspevkov delegátov a následnej diskusii sa postarala ľudová hudba Dudíci.

Predseda ÚSŽZ charakterizoval vo svojom záverečnom slove konferenciu ako veľmi plodnú, pretože priniesla veľké množstvo podnetov od účastníkov, boli prediskutované viaceré vážne problémy, ktoré je treba riešiť a odzneli aj námety na ich riešenie. Medzi hlavné podnety, ktoré nájdu svoju formuláciu vo vykonávacom pláne, patrí potreba inventarizácie krajanských komunít, požiadavka na elektronizáciu dotačných zmlúv, ktoré sa už síce podávajú elektronicky, ale zároveň kvôli podpisom aj v papierovej forme. Komplikácia je nielen v tom, že je potrebné umožniť elektronický podpis, ale aj v tom, že ide o zmluvy so zahraničnými subjektami. Bol daný aj podnet na používanie iných jazykov pri podávaní dotácií. V súčasnosti už existuje podrobný návod na podávanie žiadostí o dotáciu v španielčine, chystá sa anglická verzia, rovnako aj návody na podávanie žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v španielčine a v angličtine. Ohľadom dotačnej schémy vyvstala požiadavka na zavedenie viacročnej dotačnej schémy tam, kde krajania potrebujú plánovať svoju činnosť na dlhšie obdobie a potrebujú istotu finančnej podpory. Vo všeobecnosti viacročné schémy finančnej podpory na Slovensku existujú na základe výnimky zo zákona. ÚSŽZ podnikol v tomto smere kroky, aby sa v niektorých oblastiach podpory, napr. pri nájmoch, mohla vytvoriť viacročná dotačná schéma. ÚSŽZ informoval, že sa zamýšľa nad tým, že do kontroly skutočného stavu realizácie jednotlivých projektov a ich súladu s dotačnou zmluvou by ÚSŽZ zapojil aj samotných krajanov.

Odznelo taktiež mnoho otázok a podnetov na oblasť vzdelávania, veľká časť z nich bola zodpovedaná už počas konferencie. Vykonávací plán prechádza aj posudzovaním oboma sekciami školskej komisie pri ÚSŽZ, ktoré predložia svoje podnety pre úlohy do vykonávacieho plánu, pričom sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu spracovala svoje podnety už v predvečer konferencie. V oblasti školstva sa ukázala ako akútna otázka koncepčného riešenia problematiky vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a v zámorí. ÚSŽZ eviduje vyše 80 takýchto centier v Európe, Amerikách, v Ázii a Austrálii. Centrá majú rôzny charakter od takých, čo sa snažia naučiť deti slovenského pôvodu čítať a písať po slovensky a reálie o Slovensku, až po také, ktoré majú ambíciu pripraviť deti v zahraničí na rozdielové skúšky na slovenských školách v prípade návratu domov. ÚSŽZ od roku 2014 zabezpečuje čiastočné ad hoc financovanie takýchto centier, ale rozsah tohto špecifického typu vzdelávania detí a finančná náročnosť jeho prevádzkovania si vyžadujú komplexné riešenie zabezpečujúce systematické metodické riadenie tohto vzdelávania a učiteľov, ako aj jeho riadne finančné zabezpečenie.

Na konferencii sa otvorila aj otázka podpory ľudí, ktorí sú zo Slovenska, ale nie sú etnickí Slováci. Táto otázka je mimoriadne zložitá, ale hľadá sa určité riešenie v rámci prípravy nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Bola podaná aj informácia o tom, že sa pracuje na zriadení zmiešanej slovensko-srbskej komisie. ÚSŽZ pripravuje návrh bilaterálnej dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Srbskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky aj s návrhom štatútu možnej budúcej slovensko-srbskej zmiešanej komisie. ÚSŽZ sa snaží do vykonávacieho plánu zapracovať aj otázky hospodárskej spolupráce medzi hospodárskymi subjektmi zo Slovenska a podnikateľmi z radov krajanov.

Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným aj online divákom konferencie, záznam z jej priebehu bude onedlho uverejnený na webe ÚSŽZ.

Pozrite si reportáž z konferencie:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17921/370231

 

Text: Pavel Meleg

Foto: Vladimír Linder