31. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO už pozná víťazné práce. Vo štvrtej, krajanskej kategórii boli ocenení žiaci a žiačky zo slovenských škôl vo Švajčiarsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku a v Rumunsku. Špeciálne ocenenie pre pedagóga putuje pani učiteľke Vesne Kámaňovej do Pivnice v Srbsku, ocenenou školou je Základná škola kráľa Tomislava v Našiciach v Chorvátsku. Okrem účasti na slávnostnom vyhodnotení súťaže a odovzdávaní vecných cien v Nových Zámkoch sa žiacki výhercovia v tejto kategórii môžu tešiť na poznávací pobyt na Slovensku, ktorý organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťaž je organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvom SPN – Mladé letá, Maticou slovenskou, Spolkom slovenských spisovateľov, Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľom súťaže je formou slohových prác, umeleckým vyjadrením myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenský jazyk a kultúru, upozorňovať na dôležité udalosti v živote Slovákov, na významné osobnosti slovenskej kultúry a histórie a taktiež vzbudzovať záujem o súčasné dianie. Úlohou žiakov je hľadať významné osobnosti a dejinné udalosti zrastené s ich bezprostredným okolím, tzn. nielen pripomenúť si inšpiratívne hodnoty, ale prebudiť u žiakov aj radosť z objavovania.
V 31. ročníku súťaže privítame hlavne príbehy detí a mladých ľudí zobrazujúce život v ich regióne, meste alebo obci. V súťažných prácach môžu žiaci na základe vlastných skúseností a postrehov vyjadriť svoj postoj k takým hodnotám, akými sú priateľstvo, rodina, pochopenie a pomoc iným. Téma súťaže umožňuje učiteľom slovenského jazyka a literatúry, vlastivedy, dejepisu a iných predmetov vo vyučovacom procese i v záujmovej činnosti motivačne využiť medzipredmetové prepojenie, prácu s informáciami, rozvíjanie kritického myslenia a uplatnenie zážitkových foriem.

Súťaž je určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

V štvrtej kategórii pre práce zo zahraničia bolo zapojených celkovo 90 prác, už tradične najväčšiu časť z nich tvorili práce žiakov a žiačok z Dolnej zeme. Členkami poroty, ktorá hodnotila práce žiakov zo zahraničia, boli Mgr. Iveta Baloghová a Mgr. Katarína Baranyaiová z ÚSŽZ a PhDr. Zuzana Pavelcová z Krajanského múzea Matice slovenskej.

Výsledky vo 4. kategórii pre súťažné práce zo zahraničia nájdete v tomto dokumente:
Výsledková listina 31. ročník, 4. kategória 2022/2023 (.pdf)

Všetky výsledky nájdete na odkazoch:
https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk-narodnostne-mensiny-a-zahranicni-slovaci/statny-jazyk/sutaz-preco-mam-rad-slovencinu/
https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko/