Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 6 vnútorného predpisu
č. 23/2021 a čl. 1 Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2023

 

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí)č. 24/2021 z 30. septembra 2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) v znení Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021  z 22.11.2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22.11.2021, Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18.3.2022 a Dodatku č. 3 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 01.06.2022, zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 (ďalej len „žiadosti“) na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti:

 1. vzdelávanie, veda a výskum,
 2. kultúra,
 3. informácie,
 4. médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2023 podpora aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.

Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

***

Pred zadaním vašej žiadosti o pridelenie dotácie Vás žiadame o včasné:

– skontrolovanie, prípadne o doplnenie alebo opravu vašich údajov v profile žiadateľa
– skontrolovanie povinných príloh v profile žiadateľa (či sú kompletné a aktuálne). Za správnosť a kompletnosť údajov zodpovedá žiadateľ o dotáciu.

Systém Vám povolí vytvoriť novú žiadosť až po tom, ako si skontrolujete a doplníte svoje údaje v profile žiadateľa a potvrdíte ich správnosť stlačením tlačidla ULOŽIŤ.

Zoznam povinných príloh, ktoré je potrebné mať uložené v dotačnom systéme:

Pre právnické osoby je potrebné mať nahraté tieto dokumenty:

 • kópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka (potvrdenie o tom, že spolok/združenie je registrované v príslušnom štáte)
 • kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka (predstavuje potvrdenie o tom, kto je oprávnený konať a robiť úkony v mene spolku/združenia), kópia identifikačného dokladu ( pas, občiansky preukaz)
 • kópia stanov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, v platnom znení spolu s ich prekladom do slovenského jazyka (pokiaľ nemáte stanovy, bude nám stačiť doklad o právnej subjektivite)
 • kópia dokladu o zriadení účtu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka – (potvrdenie, na ktorom sa budú nachádzať všetky platobné údaje ako názov banky, názov účtu, číslo účtu, IBAN a Swift kód)

Pre fyzické osoby je potrebné mať nahraté tieto dokumenty:

 • kópia identifikačného dokladu ( pas, občiansky preukaz)
 • kópia dokladu o zriadení účtu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka– (potvrdenie, na ktorom sa budú nachádzať všetky platobné údaje ako názov banky, názov účtu, číslo účtu, IBAN a Swift kód)

Úrad si môže vyžiadať tieto dokumenty aj úradne preložené a overené.

Upozorňujeme, že správne vyplnená a úplná registrácia je nevyhnutnou podmienok na získanie dotácie.

V prípade otázok alebo nejasností neváhajte kontaktovať príslušného pracovníka TEDO zodpovedného za Vašu krajinu. Kontakty na pracovníkov ÚSŽZ nájdete aj na adrese https://www.uszz.sk/kontakty/

Základnými kritériami na posúdenie žiadosti sú:

 1. súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s pripravovanou Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026 a s prioritami úradu,
 2. kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,
 3. prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,
 4.  predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,
 5. vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a vnútorných predpisoch úradu a poskytovanie súčinnosti pri vyúčtovaniach.

***

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky prostredníctvom elektronického online systému TU.

Žiadosť o poskytnutie dotácie a Zmluva o poskytnutí dotácie musia byť v súlade s ustanoveniami smerníc č. 23 a č. 24/2021 z 30. septembra 2021 v znení Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021  z 22.11.2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22.11.2021, Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18.3.2022 a   Dodatku č. 3 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 01.06.2022 zverejnenými na našej webovej stránke. Žiadosti vyplnené na starých tlačivách nebudú akceptované. Listinnú podobu žiadosti je potrebné vytlačiť si priamo z elektronického dotačného systému ÚSŽZ.

ŽIADOSTI PRE ROK 2023 SÚ UNIKÁTNE PRE KAŽDÝ PODPROGRAM. ŽIADATEĽ SI PRI REGISTRÁCII SVOJHO PROJEKTU DO ELEKTRONICKÉHO DOTAČNÉHO SYSTÉMU ZVOLÍ KONKRÉTNY PODPROGRAM (OBLASŤ PODPORY DOPLNÍ SYSTÉM AUTOMATICKY)

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte teritorialistu zodpovedného za Vašu krajinu:

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 28
E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
Tel.: 00421/2/57 20 05 44
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk

Mgr. Jana KOPANICOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za Srbsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 17
E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk

***

Listinnú formu žiadosti (podpísanú, opečiatkovanú) je potrebné zaslať na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Žiadosti vrátane povinných dokumentov sa registrujú v elektronickom dotačnom systéme od 01.09.2022 0:00 hod. do 31.10.2022 23:59 hod. časového pásma platného v Slovenskej republike. Po uplynutí tohto času nebude možné registrovať novú žiadosť.

Dôrazne upozorňujeme žiadateľov, aby si registrovanie svojich žiadostí nenechávali na záver lehoty, kvôli kontrole formálnych náležitostí žiadostí a prípadnému dopĺňaniu.

Žiadosť musí byť v listinnej podobe zaslaná poštou najneskôr 01.11.2022 (rozhoduje poštová pečiatka). ÚSŽZ akceptuje aj žiadosti doručené osobne na adresu úradu do 01.11.2022. Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať tieto kritériá budú z ďalšieho posudzovania vyradené. Úrad prihliada aj na možnosť štátneho sviatku v príslušnej krajine v posledný deň lehoty na doručenie žiadosti v listinnej podobe.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná Teritoriálnym a ekonomicko-dotačným odborom a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2022. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom emailu vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas kontroly formálnej stránky žiadostí zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úrad vyzve prostredníctvom príslušného teritorialistu žiadateľa, aby v ním určenej lehote odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

Vzhľadom k tomu, že komunikácia ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky priamo cez komunikáciu v dotačnom systéme (emailom), žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Dotačný systém zasiela notifikácie, takže zároveň je potrebné počas výzvy pravidelne kontrolovať prichádzajúce emaily (aj v spame), či neboli žiadatelia vyzvaní, aby odstránili nedostatky alebo doplnili svoju žiadosť.

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 24/2021 z 30. septembra 2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) v znení Dodatku č.1 k vnútornému predpisu č. 23/2021  z 22.11.2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22.11.2021, Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18.3.2022 a Dodatku č. 3 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 01.06.2022 a boli predložené úradu v stanovenom termíne.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky predpísané náležitosti v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie. Rovnako budú automaticky vyraďované žiadosti subjektov, ktoré budú k 30.04.2022 uvedené v Centrálnom registri pohľadávok štátu. Zároveň upozorňujeme, že Úrad bude do tohto registra zaraďovať všetky subjekty, ktoré poskytnuté dotácie nevyúčtujú v stanovenom termíne a nebudú reagovať na výzvy ÚSŽZ.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 24/2021 z 30. septembra 2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) v znení Dodatku č.1 k vnútornému predpisu č. 23/2021  z 22.11.2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22.11.2021, Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18.3.2022 a Dodatku č. 3 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 01.06.2022, ktoré sú prílohami tejto výzvy. Odpovede týkajúce sa často kladených otázok ohľadne dotačného procesu (Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu) nájdete takisto v prílohách tejto výzvy.

***

Časový harmonogram VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2023:

od 01.09.2022 do 31.10.2022 – lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v elektronickom dotačnom systéme, lehota na zaslanie žiadosti v listinnej podobe poštou alebo na osobné doručenie žiadosti do sídla úradu,
do 01.11.2022 – lehota na zaslanie žiadosti v listinnej podobe poštou alebo na osobné doručenie žiadosti do sídla úradu,
do 31.12.2022 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva) a spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,
do 01.03.2023 – zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,
od 15.03.2023 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií.

Úrad neručí za prípadný posun časového harmonogramu spôsobený prípadným vývojom pandemickej situácie.

***

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2023:

Smernica о poskytovaní dotácií 23/2021 (.pdf)
Dodatok č. 1 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 3 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií 24/2021 (.pdf)
Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu o poskytovaní dotácií (.pdf)

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE O DOTÁCIÁCH

 

Bratislava 22. augusta 2022

 

Mgr. Milan Ján Pilip v. r.
predseda