Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 31. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

 

Cieľom súťaže je formou slohových prác, umeleckým vyjadrením myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenský jazyk a kultúru, upozorňovať na dôležité udalosti v živote Slovákov, na významné osobnosti slovenskej kultúry a histórie a taktiež vzbudzovať záujem o súčasné dianie. Úlohou žiakov je hľadať významné osobnosti a dejinné udalosti zrastené s ich bezprostredným okolím, tzn. nielen pripomenúť si inšpiratívne hodnoty, ale prebudiť u žiakov aj radosť z objavovania.
V 31. ročníku súťaže privítame hlavne príbehy detí a mladých ľudí zobrazujúce život v ich regióne, meste alebo obci. V súťažných prácach môžu žiaci na základe vlastných skúseností a postrehov vyjadriť svoj postoj k takým hodnotám, akými sú priateľstvo, rodina, pochopenie a pomoc iným. Téma súťaže umožňuje učiteľom slovenského jazyka a literatúry, vlastivedy, dejepisu a iných predmetov vo vyučovacom procese i v záujmovej činnosti motivačne využiť medzipredmetové prepojenie, prácu s informáciami, rozvíjanie kritického myslenia a uplatnenie zážitkových foriem.

Súťaž je určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách:

  • v 1. kategórii práce žiakov 1. stupňa základných škôl,
  • v 2. kategórii, ktorá sa člení na:

2A kategóriu práce žiakov 2. stupňa základných škôl (5. a 6. ročník) a prímy 8-ročných gymnázií,

2B kategóriu práce žiakov 2. stupňa základných škôl (7., 8. a 9. ročník) a sekundy, tercie a kvarty 8-ročných gymnázií,

  • v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl a kvinty až oktávy 8-ročných gymnázií,
  • v 4. kategórii práce žiakov zo zahraničia.

Do celoslovenského kola môže v každej kategórii postúpiť najviac päť súťažných prác v slovenskom jazyku zo školského kola jednej školy.

Predmetom posudzovania budú len originálne autorské práce. Plagiátorstvo je neprípustné. Prihlasovatelia zodpovedajú za dodržanie súťažných podmienok a potvrdzujú, že autormi zaslaných prác sú skutočne súťažiaci žiaci a študenti, ktorých práce neboli ešte  posudzované v tejto súťaži ani v iných súťažiach. Práce, pri ktorých sa zistí nedodržanie súťažných podmienok, budú z celoslovenského kola súťaže vyradené.

Organizačný poriadok súťaže a prihlasovací formulár, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažnej práce, sú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk. Organizačný poriadok súťaže je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky www.culture.gov.sk.

Súťažné práce, ktorých autormi sú Slováci žijúci v zahraničí, zašlú ich prihlasovatelia spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom na e-mailovú adresu domhronskeho@matica.sk.

Prihlasovanie je možné od 1. decembra 2022, uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zo zahraničia je 28. februára 2023.

O ďalšie informácie môžu záujemcovia požiadať: Národný inštitút vzdelávania a mládeže e-mailom na adrese adriana.siskova@statpedu.sk alebo telefonicky na čísle 02/49 27 63 02;  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky e-mailom na adrese skd@culture.gov.sk alebo telefonicky na čísle 02/20 48 24 02; Krajanské múzeum Matice slovenskej v Martine e-mailom na adrese domhronskeho@matica.sk alebo telefonicky na čísle +421 43 413 30 67.

Odborné poroty vyberú v každej súťažnej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, Cenu porotyČestné uznanie. V každej súťažnej kategórii môže byť udelená aj Osobitná cena poroty. Učitelia a školy budú ocenení osobitne na základe počtu a úrovne zaslaných súťažných prác.

slávnostné vyhlásenie výsledkov 31. ročníka súťaže sa uskutoční v máji 2023 v Nových Zámkoch.

 

Odporúčané výročia významných osobností a udalostí:
Tento ročník sa bude niesť v znamení 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, 180. výročia uzákonenia (kodifikácie) spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom, 175. výročia Reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme o jazykových právach Slovákov, 175. výročia prijatia Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši, 160. výročia založenia Matice slovenskej a 105. výročia podpísania Pittsburskej dohody. Z čias dávnej histórie si pripomíname tieto významné udalosti: 1400. rokov od vzniku Samovej ríše (v r. 623) a 1160. výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie (v r. 863).

V roku 2023 si pripomenieme aj výročia významných slovenských osobností: výročie narodenia Jána Kollára, 210. výročie úmrtia Antona Bernoláka, 210. výročie narodenia Samuela Tomášika, 200. výročie narodenia a 150. výročie úmrtia Petra Kellnera Hostinského (spisovateľa a novinára), 195. výročie narodenia Pavla Dobšinského, 170. výročie narodenia Jozefa Škultétyho, 135. výročie narodenia Martina Rázusa, 120. výročie úmrtia Martina Hattalu, 100. výročie narodenia Kristy Bendovej, 95. výročie úmrtia Martina Kukučína a 85. výročie úmrtia maliara, grafika a ilustrátora Mikuláša Galandu.

Z významných zahraničných Slovákov dávame súťažiacim do pozornosti 160. výročie narodenia Jána Čajaka, redaktora, učiteľa a spisovateľa pôsobiaceho v Srbsku a Maďarsku, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriaval na život Slovákov na Dolnej zemi, 100. výročie úmrtia Alberta Pavla Mamateja, politika a signatára Clevelandskej a Pittsburskej dohody a 90. výročie úmrtia Petra Víťazoslava Rovnianka, redaktora, krajanského činiteľa.

 

Bratislava 18. októbra 2022

Za vyhlasovateľov súťaže

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
generálny riaditeľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže

 

Vyhlásenie súťaže 2022 (.pdf)

Organizačný poriadok súťaže (.docx)